Thursday, December 5, 2013

Indian States by Year of Establishment

States
Year of Establishment
Andhra Pradesh
1956
Arunachal Pradesh
1987
Assam
1975
Bihar
1935
Chhattisgarh
2000
Goa
1961
Gujarat
1960
Haryana
1966
Himachal Pradesh
1971
Jammu & Kashmir
1948
Jharkhand
2000
Karnataka
1956
Kerala
1956
Madhya Pradesh
1956
Maharashtra
1960
Manipur
1947
Meghalaya
1970
Mizoram
1972
Nagaland
1963
Orissa (now Odisha)
1948
Punjab
1966
Rajasthan
1948
Sikkim
1975
Tamil Nadu
1688
Tripura
1956
Uttar Pradesh
1937
Uttarakhand
2000
West Bengal
1947


No comments: